top of page

Ochrana osobných údajov

Tvoje údaje starostlivo spracovávame a bezpečne uchovávame!

Osobné údaje

Občianske združenie YOUNG RUN venuje pozornosť zabezpečeniu ochrany Vašich osobných údajov. Tento dokument, ktorý označujeme ako „Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov“ (ďalej len „Informácie“), opisuje, ako používame osobné údaje, ktoré o Vás získavame a zhromažďujeme.

 

POTREBUJETE ĎALŠIU POMOC?

Ak potrebujete s našimi „Informáciami“ pomôcť alebo máte k tomuto dokumentu nejaké otázky, kontaktujte nás, prosím elektronicky na adrese yougrun.sk@gmail.com alebo na našom Instagrame: https://www.isntagram.com/youngrun_org/.

Ak nie ste spokojní so spôsobom, ktorým Vaše osobné údaje získavame, zdieľame alebo používame, uvítali by sme, keby ste nás o tom informovali. Kontaktovať nás môžete na adrese uvedenej vyššie. Ak nie ste spokojní s našou odpoveďou, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

Nižšie sme pripravili súhrn Vašich práv týkajúcich sa ochrany Vašich osobných údajov. Podrobné informácie o Vašich právach sú uvedené v časti „Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov“.

Právo na informácie – Máte právo dostať jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké máte práva. Preto Vám poskytujeme tieto Informácie.

Právo na prístup – Máte právo získať prístup k Vašim osobným údajom (ak ich spracúvame) a k určitým ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov (podobným tým uvedeným v týchto Informáciách). Je tomu tak preto, aby ste si mohli skontrolovať, či Vaše osobné údaje používame v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov. Viac informácií získate v časti „Získanie prístupu k Vašim údajom“.

Právo na opravu – Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje boli opravené, ak nie sú správne alebo kompletné. Viac informácií získate v časti „Oprava Vašich údajov“.

Právo na vymazanie – Toto právo sa nazýva tiež ako „právo na zabudnutie” a zjednodušene povedané Vám umožňuje požiadať o vymazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, ak neexistuje presvedčivý dôvod na to, aby sme ich naďalej používali. Nie je to však absolútne právo. Môžeme mať právo alebo povinnosť uchovávať takéto údaje, napríklad ak máme zákonnú povinnosť tak urobiť alebo ak máme iný oprávnený zákonný dôvod na uchovanie Vašich údajov. Viac informácií získate v časti „Vymazanie Vašich údajov“.

Právo na obmedzenie spracúvania – V niektorých situáciách máte právo „blokovať” alebo obmedziť ďalšie používanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, Vaše osobné údaje môžeme naďalej uchovávať, ale nesmieme ich ďalej používať. Aby sme zabezpečili rešpektovanie takýchto žiadostí aj do budúcnosti, vedieme si zoznamy ľudí, ktorí nás požiadali, aby sme „blokovali” ďalšie používanie ich údajov. Viac informácií získate v časti „Obmedzenie spracúvania Vašich údajov“.

Právo na prenosnosť údajov – Máte právo získať kópiu niektorých osobných údajov, ktoré sme o Vás zhromaždili a použiť ju alebo ju zdieľať na vlastné účely. Viac informácií získate v časti „Prenos Vašich osobných údajov“.

Právo na námietky – Máte právo namietať voči niektorým druhom spracúvania, vrátane spracúvania pre účely priameho marketingu (ktorý robíme iba s Vaším súhlasom). Viac informácií získate v časti

„Podanie námietok voči spracúvaniu“.

 

KTO SME?

Sme občianske združenie YOUNG RUN (ďalej ako „OZ“) so sídlom Lipová 165/16, 972 17 Kanianka Vo vzťahu k Vašim osobným údajom bude združenie YOUNG RUN  z prevádzkovateľa.

 

AKO VÁS KONTAKTUJEME?

 

Kontaktovať Vás môžeme prostredníctvom jedného alebo viacerých nasledovných komunikačných kanálov: písomne, telefonicky alebo e-mailom alebo inými elektronickými prostriedkami.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, zahŕňajú Vaše:

• meno a priezvisko on-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

• pohlavieon-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

• dátum narodenia on-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

• adresa trvalého bydliska on-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

• kontaktné údaje, vrátane e-mailovej  adresy a telefónnych  číselon-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

• meno a priezvisko a kontaktné údaje zákonného zástupcu osoby mladšej ako 15 rokov, registrovanej on-line a zúčastnenej na podujatí, ktorá nie je registrovaná on-line

• údaje o zdraví on-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-linev rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie ochrany zdravia a života on-line registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

 

AKO OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME?

To, čo o Vás vieme, nám poskytujete Vy sami pred a počas účasti na podujatí a pri on-line registrácii. Vaše osobné údaje nám poskytujete pri písomnej alebo elektronickej registrácií napodujatie organizovanéhoOZ.

 

AKO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE VYUŽÍVAME?

Vaše osobné údaje využívame na:

• evidenciu registrovaných a účastníkov podujatia, ktorí nie sú registrovaní on-line

• evidenciu účastníkov podujatí organizovaných OZ

• na zabezpečenie ochrany zdravia a života účastníkov podujatia organizovanéhoOZ

• poskytovanie informácií o činnosti OZ, o plánovaných aktivitách a podujatiach

• evidenciu dobrovoľníkov spolupracujúcich s OZ

• komunikáciu s Vami;

• analýzu, hodnotenie a zlepšovanie našej činnosti a našich podujatí

• riešenie Vašich sťažností.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov závisí od účelu, pre ktorý Vaše údaje spracúvame. Vaše údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

• evidencia aktuálnych členov organizácie – zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov stanovuje povinnosť viesť evidenciu členov združenia;

• evidencia účastníkov podujatí (podľa pokynov donora, ktorému preukazujeme uskutočnenie aktivity) – existuje oprávnený záujem organizácie zbierať tieto údaje s cieľom deklarovať donorovi realizáciu podujatia a preukazovať, že sa na podujatí zúčastnili konkrétne osoby. Cieľom je získať financie na činnosť organizácie;

• evidencia dobrovoľníkov, ak nie sú členmi organizácie súvisí s plnením úloh podľa zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou, ktorý organizácii stanovuje určité povinnosti vo vzťahu k dobrovoľníkom, ktoré nie sme schopní splniť bez zberu ich údajov (napríklad pre vystavenie potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, apod.);

• Emailové adresy, na ktoré posielame newsletter a iné pravidelné informácie o činnosti organizácie spracúvame na základe vopred udeleného súhlasu člena organizácie, účastníka podujatia, zákonného zástupcu člena organizácie alebo účastníka podujatia, dobrovoľníka či inej osoby, ktorá sa na odoberanie newslettera prihlási prostredníctvom webstránky organizácie.

Ak ste nám poskytli súhlas  ku spracúvaniu Vašich osobných údajov za účelom propagácie, (ktorý môžete vždy odvolať), budeme tieto osobné údaje používať na to, aby sme Vám poskytli informácie o našej činnosti a podujatiach, ktoré by Vás mohli zaujímať. Vždy Vás budeme žiadať o súhlas so spracúvaním osobných údajov v tých prípadoch, v ktorých máme zákonnú povinnosť tak urobiť.

 

KOMU POSKYTUJEME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje môžeme používať a zdieľať s inými subjektmi, ktoré nám poskytujú finančné prostriedky na našu činnosť a podujatia, najmä

• SunBell, s.r.o.

• Gymnázium V.B. Nedožerského

• zdravotníkom v prípade, že je potrebné vám počas konania podujatia zabezpečiť zdravotnú starostlivosť

• sponzorom

 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Bezpečnosť a dôvernosť Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Máme zavedené technické, administratívne a fyzické ochranné opatrenia, ktoré:

• chránia Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom a zneužitím;

• zabezpečujú naše IT systémy a chránia informácie v nich; a

• zabezpečujú, že Vaše údaje budeme môcť obnoviť v situáciách, keď by sa poškodili alebo stratili.

Kde je to vhodné, používame šifrovanie alebo iné bezpečnostné opatrenia, ktoré uznáme za primerané, aby sme ochránili Vaše údaje. Tiež pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zvážili, či je vhodné zavedenie novej technológie alebo aktualizácia postupov. Aj napriek našej snahe však žiadne bezpečnostné opatrenie nie je dokonalé alebo neprekonateľné.

Newsletter

Pravidelne Vám  posielame  na  Vaše  emailové  adresy  newsletter  o činnosti  organizácie  a pripravovaných podujatiach, ďalej Vám zasielame pozvánky na podujatia a iné ponuky, ktoré by Vás mohli zaujímať a súvisia s činnosťou našej organizácie alebo jej partnerskými organizáciami. Ak by ste viac nechceli od nás dostávať informácie, ponúkame Vám jednoduché spôsoby ukončenia ich zasielania. Vždy, keď dostanete v rámci nejakú správu, bude tam uvedená aj informácia o možnosti odhlásenia sa z ďalšieho odberu a oznámite nám, aby sme Vám prestali zasielať ďalšie správy. Ak ste pri registrácii na našej webovej stránke súhlasili s dostávaním informačných správ, môžete nám kedykoľvek oznámiť, ak si ich už neželáte viac dostávať, stačí zaslať Vaše celé meno a ostatné kontaktné údaje elektronicky na adresu youngrun.sk@gmail.com.

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE?

Naše vnútorné predpisy týkajúce sa uchovávania osobných údajov sú v súlade so všetkými príslušnými predpismi o ochrane osobných údajov a súkromia, ktoré sa na nás vzťahujú. Stanovujú dobu, počas ktorej môžeme uchovávať rôzne druhy údajov a sú pravidelne prehodnocované. Údaje, ktoré podľa časových limitov stanovených v našich predpisoch už viac nepotrebujeme, zlikvidujeme bezpečným a spoľahlivým spôsobom.

NEWSLETTER


Pravidelne Vám  posielame  na  Vaše  emailové  adresy  newsletter  o činnosti  organizácie  a
pripravovaných podujatiach, ďalej Vám zasielame pozvánky na podujatia a iné ponuky, ktoré by Vás
mohli zaujímať a súvisia s činnosťou našej organizácie alebo jej partnerskými organizáciami. Ak by
ste viac nechceli od nás dostávať informácie, ponúkame Vám jednoduché spôsoby ukončenia ich
zasielania. Vždy, keď dostanete v rámci nejakú správu, bude tam uvedená aj informácia o možnosti
odhlásenia sa z ďalšieho odberu a oznámite nám, aby sme Vám prestali zasielať ďalšie správy. Ak ste
pri registrácii na našej webovej stránke súhlasili s dostávaním informačných správ, môžete nám
kedykoľvek oznámiť, ak si ich už neželáte viac dostávať, stačí zaslať Vaše celé meno a ostatné
kontaktné údaje elektronicky na adresu youngrun.sk@gmail.com.

bottom of page